Welke wetten zijn van toepassing  als je een ervaringsdeskundige als werknemer inhuurt?

Als je een ervaringsdeskundige als werknemer inhuurt (dus als er een arbeidsovereenkomst is), dan is het arbeidsovereenkomstenrecht van toepassing. Ook zijn de Wet Werk en Zekerheid ( per 1 januari 2020 Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)), ;de Arbowet, de Arbeidstijdenwet en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) van toepassing.

Zo dient de werkgever volgens de Wet Werk en Zekerheid een ontslagvergoeding te betalen aan werknemers, ook als zij een tijdelijk contract hebben . Onder de WAB heeft een werknemer al recht op een vergoeding vanaf de eerste werkdag. Op de website van de Rijksoverheid kun je meer informatie vinden over de WAB.

Verder zijn ook de werknemersverzekeringen van toepassing: werknemers zijn verzekerd voor ziekte (Ziektewet), arbeidsongeschiktheid (WIA), en werkloosheid (WW). Werknemers worden zolang zij in dienst zijn doorbetaald bij ziekte. Degenen met een vast contract stromen na 2 jaar ziekte in de WIA. Werknemers met een tijdelijk contract stromen na afloop van het contract in de Ziektewet. Na maximaal 2 jaar ziekte stromen zij in de WIA. De WIA bestaat uit twee regelingen: de IVA, voor werknemers die nooit meer kunnen werken, en de WGA, voor werknemers die tijdelijk of niet volledig arbeidsongeschikt zijn.

Meer informatie kun je vinden op www.uwv.nl