Welke factoren spelen een rol bij het bepalen of iemand een werknemer of zzp-er is?

Zzp’ers werken doorgaans op basis van een opdrachtovereenkomst. Over het algemeen zijn de bepalingen voor werknemers niet van toepassing. Zij zijn ook niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De opdrachtgever moet oppassen dat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid. Hiervan is sprake als de zzp’er juridisch gezien de kenmerken van een werknemer heeft. 

De volgende factoren spelen een rol bij het bepalen of iemand een werknemer of zzp-er is:

  • De vrijheid van de werker ten aanzien van de werkindeling: hoe meer vrijheid de werker heeft, hoe eerder sprake is van zzp-schap.
  • Het karakter van de beloning: een vast maandloon, ongeacht de hoeveelheid werk is een indicator voor een arbeidsovereenkomst. Een beloning die geheel of volledig is afgestemd op de hoeveelheid werk die is verricht is eerder een aanwijzing voor werknemerschap.
  • De vraag of betaling rechtstreeks door cliënten plaatsvindt: zo ja, dan is dat een indicator voor zzp-schap, zo nee, een indicator voor werknemerschap.
  • De mate waarin de werker ondernemersrisico draagt: het dragen van ondernemersrisico is een indicator voor een zzp-schap.
  • Eventuele doorbetaling over vakantie, ziekte- en verlofdagen: dit wordt gezien als een indicator voor werknemerschap.
  • De mate waarin naast de overeengekomen werkzaamheden andere werkzaamheden worden verricht: veel werkzaamheden naast de overeengekomen werkzaamheden en/of voor andere opdrachtgevers is een indicatie voor een zzp-schap.
  • Het incidentele karakter van de arbeid: hoe structureler de arbeid is, hoe eerder sprake zal zijn van werknemerschap.
  • Een eventuele inhouding van sociale premies en loonbelasting door de (mogelijke) werkgever: dit is een indicator voor het bestaan van werknemerschap.
  • Een eventuele afdracht van btw door de werker: dit is een indicator voor zzp-schap.