Privacy

PRIVACYVERKLARING  Adviespunt VN-verdrag Handicap

Dit is de privacyverklaring van het landelijke Adviespunt VN-verdrag Handicap, dat is opgezet door de Alliantie VN-verdrag. De Alliantie is een samenwerkingsverband van Ieder(in), Per Saldo, MIND Landelijk platform, LFB en de Coalitie voor Inclusie en richt zich op de implementatie van het VN-verdrag Handicap. Het Adviespunt VN-verdrag Handicap is ondergebracht bij Ieder(in).

In deze verklaring wordt uiteengezet hoe deze organisaties omgaan met de (persoons)gegevens die worden verkregen via het Adviespunt VN-verdrag Handicap, verder hier ‘Adviespunt’ genoemd.

Doel Adviespunt

Het Adviespunt helpt ervaringsdeskundigen en organisaties (gemeenten, MKB e.a. ) bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid bij uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Bij het Adviespunt worden vragen en antwoorden in verband hiermee verzameld en zo mogelijk via FAQ’s of praktijkvoorbeelden ook gepubliceerd op de website. Zowel door middel van online contact als telefonisch worden de vragen over inzet van ervaringsdeskundigheid gemeld. Naast verdere uitbouw van een kennisbank en uitwisseling van ervaringsdeskundigheid bij en tussen organisaties en personen kunnen op basis van de vragen en antwoorden (Q&A’s) knelpunten worden gesignaleerd. Deze worden zonodig gebruikt om aandacht bij relevante partijen te vragen zodat zij hun beleid en activiteiten hierop kunnen aanpassen.

Het Adviespunt gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Omdat ervaringsdeskundigheid in verband met een beperking bij het Adviespunt uitgangspunt is, waarbij gezondheidsgegevens een belangrijke rol spelen, beschouwen wij alle persoonsgegevens als bijzondere gegevens.  We handelen daarbij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens ziet er ook op toe dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden verwerkt en beschermd.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Met vragen kunt u zowel telefonisch als online contact opnemen met het Adviespunt. Indien u uw vraag per e-mail of webformulier stelt, hebben wij uw e-mailadres nodig om u de gevraagde informatie te verstrekken of u door te verwijzen. Indien u uw vraag telefonisch stelt, kan het voorkomen dat wij uw telefoonnummer nodig hebben om u terug te bellen omdat de gevraagde informatie niet direct verstrekt kan worden.

Indien u contact opneemt met het Adviespunt zal u gevraagd worden om – op vrijwillige basis – de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
– NAW-gegevens;
– telefoon nummer;
– E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. We gebruiken deze gegevens alleen om u te informeren over de mogelijkheden van en knelpunten bij de inzet van ervaringsdeskundigheid. Zie ook hierboven onder ‘Doel Adviespunt’.

Vragen en adviezen die meer dan 2 jaar geleden zijn afgerond, worden m.b.t. de persoonsgegevens uit het systeem verwijderd, en voor het overige als voorbeelden geanonimiseerd voor zover nog bruikbaar. Wanneer u langer dan 2 jaar geen contact meer heeft gehad met het Adviespunt, worden al uw persoonlijke gegevens uit ons systeem verwijderd.

Verwerking van bezoekersgegevens

Op de website www.nietsoveronszonderons.nl worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s en het gebruikte IP-adres. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en inzicht te krijgen in de aard van de gezochte en bekeken informatie.

Cookies

De website www.nietsoveronszonderons.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw browser wordt gestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. Cookies zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de website. Gegevens die via cookies zijn verzameld, worden uitsluitend anoniem gebruikt. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de website geen cookies ontvangt.

Geen gegevens naar derden (buiten Adviespunt)

Uw gegevens zullen nooit aan ‘derden’, met inbegrip van de partners van de Alliantie, worden verstrekt, tenzij:

  • u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven; of
  • deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen.

Bij inzage en bij recht van verzet hieronder: richt je verzoek of bezwaar aan het Adviespunt via e-mail (info@nietszonderons.nl) of schriftelijk aan Ieder(in), t.a.v. Adviespunt VN-verdrag Handicap, Postbus 169, 3500 AD Utrecht

Inzage en verbetering van uw gegevens

U kunt inzage verzoeken in de persoonlijke informatie die het Adviespunt over u heeft. Indien de informatie onjuist is kunt u het Adviespunt verzoeken deze aan te passen.

Wij zullen daarbij verifiëren of wij daadwerkelijk met de juiste persoon te maken hebben. Bij gebrek aan verificatiemogelijkheden kunnen wij geen informatie vrijgeven.

Recht van verzet

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken.

Andere vragen en klachten

Heeft u in het algemeen vragen of klachten hoe het Adviespunt met uw persoonsgegevens omgaat dan kunt u dat uiteraard ook melden. Graag schriftelijk. Daarnaast kunt u altijd nog een klacht indienen bij de landelijke Autoriteit Persoonsgegevens

Privacy beleid van derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van het Adviespunt zijn verbonden. Het Adviespunt aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. U wordt daarom geadviseerd zich eerst op de hoogte te stellen van het privacybeleid op de websites van deze derden, voordat u daar verder contact zoekt, zich aanmeldt of vragen stelt.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring is steeds te vinden op de website van het Adviespunt. Wij adviseren u om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u weer (nieuwe) persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Adviespunt VN-verdrag Handicap, december 2018