Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap (kortweg het VN-verdrag Handicap) geldt sinds juli 2016 in Nederland. Het is een belangrijk mensenrechtenverdrag. Het geeft mensen met een beperking of chronische ziekte recht op gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen. De overheid en maatschappelijke sectoren moeten het verdrag uitvoeren. Uitvoering van het verdrag gaat stapsgewijs en zal jaren duren.

Bij de uitvoering van het verdrag is de inbreng van ervaringsdeskundigen onmisbaar. Sterker nog, de overheid en organisaties zijn verplicht ervaringsdeskundigen te betrekken.

Meer weten over het VN-verdrag Handicap? Bekijk dit filmpje en lees verder op deze pagina (je gaat naar het Kennisplein).


Stukje geschiedenis

Het VN-verdrag Handicap is het jongste mensenrechtenverdrag. De onderhandelingen over dit verdrag waren de snelste in de geschiedenis van de Verenigde Naties.

Het verdrag is de belangrijkste katalysator voor hoe wereldwijd gekeken wordt naar personen met een handicap. Voorheen bekeek men personen met een handicap als mensen die afhankelijk waren van liefdadigheid, medische behandeling of sociale bescherming. Het verdrag dwingt mensen om personen met een handicap te zien als volledig en gelijkwaardige deelnemers aan de samenleving. Mensen met mensenrechten.

In december 2006 heeft Nederland in New York het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking in New York ondertekend. Maar een VN-verdrag geldt pas in een land, als de regering van dat land het verdrag ratificeert (goedkeurt). Voor die ratificatie heeft Nederland veel tijd genomen, bijna tien jaar.

Maar in 2016 was het dan eindelijk zo ver. De Tweede Kamer heeft op 30 januari 2016 de wetsvoorstellen voor ratificatie van het VN-verdrag aangenomen. De Eerste Kamer heeft dat vervolgens op 12 april 2016 gedaan. Daarna hebben de Nederlandse ratificatiewetten nog ter inzage gelegen bij de VN in New York. Sinds 14 juli 2016 is het verdrag ook in Nederland van kracht.

Nederland is een van de laatste landen die het verdrag geratificeerd heeft. Des te meer reden om de uitvoering van het verdrag met grote daadkracht en ambitie op te pakken.

Facultatief protocol

Het facultatief protocol bij het VN-verdrag Handicap bepaalt dat je als individu of als belangengroep bij het VN Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap erover kunt klagen dat de overheid in jouw land zich niet aan het verdrag houdt. Er gelden wel voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat je eerst alle mogelijkheden moet benutten om in je eigen land naar de rechter te stappen. Pas als je dat gedaan hebt en tot aan de Hoge Raad in het ongelijk bent gesteld, kun je je klacht indienen bij het Comité.

Het Comité kan geen maatregelen nemen om de overheid van je land te dwingen zich aan het verdrag te houden. Het blijft bij aanbevelingen. Maar die kan een land dat het VN-verdrag Handicap geratificeerd heeft natuurlijk niet zomaar naast zich neerleggen.

Nederland heeft het facultatief protocol nog niet ondertekend. Je kunt er in Nederland dus nog geen gebruik van maken.