Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Het College voor de Rechten van de Mens komt met een checklist om wetgeving rondom arbeidsparticipatie beter aan te laten sluiten op het VN-verdrag Handicap. Het advies met checklist is gericht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ieder(in) heeft in februari aan de Eerste Kamer gevraagd te wachten met stemming over het wetsvoorstel Wajong, zodat Eerste Kamerleden het advies van het College kunnen meenemen in hun afweging.

Harmonisatie van de Wajong
Het College ziet dat het kabinet veel maatregelen neemt, die elkaar in hoog tempo opvolgen en die mensen met een arbeidsbeperking raken; soms met nadelige gevolgen.

Zo behandelt de Eerste Kamer over een paar weken de wetswijziging voor de Wajong (harmonisatie Wajong). Over de gevolgen van de voorgenomen wijziging bestaat veel onzekerheid bij mensen met een arbeidsbeperking.

Ieder(in) heeft op 14 januari samen met ervaringsdeskundigen Pim en Jiska een goed gesprek gevoerd met Eerste Kamerleden over de negatieve gevolgen van de door het kabinet voorgestelde aanpassing van de Wajong. In het gesprek is benadrukt dat het VN-verdrag Handicap uitgangspunt moet zijn. Dat is nu niet het geval. De Landelijke Cliëntenraad (met daarin vertegenwoordigers van Ieder(in) en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid) heeft een goed alternatief op tafel gelegd waarmee onder meer de inkomenspositie van mensen met een arbeidsbeperking wordt versterkt. Het advies van het College onderschrijft onze bevindingen.

Breed Offensief
Maatregelen die moeten leiden tot meer eigen regie en maatwerk, blijken in de praktijk niet goed te werken, zegt het College in het advies aan de regering. Bij de besluitvorming over het recente regeringsvoorstel in het kader van een Breed Offensief is dit, mede vanuit het verdrag, dan ook een groot punt van aandacht. Wat nog meer opvalt is de complexiteit van de maatregelen. Zelfs experts op deze terreinen vinden de maatregelen moeilijk te doorgronden.

Waarom dit advies
Het College voor de Rechten van de Mens is sinds 2016 toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Het College heeft van jongeren en mensen die al sinds jonge leeftijd een arbeidsbeperking hebben veel signalen gekregen over stage, wonen, inkomen en werken. Voor een groot deel gaan die signalen over ontwerpwetgeving: nieuwe maatregelen die bedoeld zijn om de positie van mensen met een beperking te versterken, maar waar veel mensen met een beperking anders over denken. Het College heeft daarom besloten om breed te kijken naar de positie van deze mensen in het licht van het VN-verdrag Handicap.

Lees het advies van het College voor de Rechten van de Mens
(Het College werkt nog aan een toegankelijke samenvatting en checklist op hun website.)